Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Luật Tiền Phong – Nếu trong quan hệ hợp đồng quy định rõ về quyền lợi trách nhiệm cũng như cơ chế về việc bồi thường khi vi phạm thì vấn đề được giải quyết sẽ dễ dàng hơn nhiều. Vậy với trường hợp thiệt hại ngoài hợp đồng thì việc bồi thường thiệt hại được áp dụng quy định nào hay sẽ dựa vào thỏa thuận của các bên?

1.  Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có đầy đủ các yếu tố sau:

–  Có thiệt hại xảy ra (thiệt hại về vật chất và thiệt hại do tổn thất về tinh thần);

–  Có hành vi trái pháp luật;

–  Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật. Đây phải là mối quan hệ qua lại: Thiệt hại xảy ra phải là kết quả tất yếu của hành vi trái pháp luật và ngược lại hành vi trái pháp luật là nguyên nhân gây ra thiệt hại.

–  Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại.

2.  Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

–  Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng
Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

–  Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

–  Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

–  Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

–  Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Về vấn đề này, Luật Tiền Phong có thể:

–  Tư vấn quy định pháp luật với trường hợp cụ thể của khách hàng;

–  Xác định chính xác về vấn đề thiệt hại, có được bồi thường/hay phải bồi thường theo quy định của pháp luật hay không;

–  Bảo vệ quyền lợi tối ưu cho khách hàng.

Công ty Luật Tiền Phong đặt tại số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội là một trong những đơn vị tư vấn luật hàng đầu. Bên cạnh đó, chúng tôi còn hỗ trợ dịch vụ khi khách hàng có nhu cầu. Hãy liên hệ 1900 6289 để được hỗ trợ.

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
1900 6289