Cục Sở hữu Trí tuệ được tự chủ tài chính từ năm 2017

(Luật Tiền Phong)  – Cục Sở hữu trí tuệ được tự chủ tài chính từ năm ngân sách 2017, đây là một quy định mới theo Quyết định số 06.2017 của Thủ tướng, Luật Tiền Phong xin giới thiệu các quy định cơ bản của QĐ 06 trong bài viết dưới đây:

Cục SHTT được tự chủ về tài chính từ 2017
Cục SHTT được tự chủ về tài chính từ 2017

1. Cơ chế tự chủ

Cục SHTT được thực hiện tự chủ tài chính nwh đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập là cơ sở giáo dục đại học được quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP và Nghị định 16/2015, theo đó Cục được quyền tự chủ về tài chính, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý và sử dụng tài sản.

2. Các loại nhiệm vụ được sử dụng ngân sách nhà nước

1. Nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn, giao cho tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng:

– Các nhiệm vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quy định tại quyết định thành lập, điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động;

– Các nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền đặt hàng hoặc giao;

– Thẩm quyền phê duyệt danh mục, thuyết minh, dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

– Xây dựng, tổ chức thực hiện và đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

– Kinh phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng;

3. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước: theo danh mục dịch vụ sự nghiệp công do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

4. Nhiệm vụ khác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 3Quyền tự chủ

– tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư: Nguồn tài chính của Cục là nguồn thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà nước đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá tính đủ chi phí; nguồn thu về phí, lệ phí được để lại chi theo quy định; Nguồn vốn vay, viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp luật.

Nguồn tài chính được chi cho các nhiệm vụ thường xuyên như: tiền lương; chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý; trích khấu hao tài sản cố định; và các nhiệm vụ không thường xuyên như: chi mua sắm, sửa chữa lớn trang thiết bị, tài sản phục vụ công tác thu phí.

Cục phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; tiêu chuẩn, định mức về nhà làm việc; tiêu chuẩn, định mức trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động; chế độ công tác phí nước ngoài; chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam.

Kết quả tài chính trong năm được phân phối: cho các khoản chi, nộp thuế, chênh lệch còn lại được chi Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp; Quỹ bổ sung thu nhập; Quỹ khen thưởng, phúc lợi; Quỹ khác theo quy định của pháp luật.

– tự chủ thực hiện nhiệm vụ;

– tự chủ về bộ máy;

– tự chủ về nhân sự;

– tự chủ về quản lý, sử dụng tài sản;

– tự chủ trong giao dịch tài chính: Cục được mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng thương mại hoặc Kho bạc Nhà nước để phản ánh các khoản thu, chi hoạt động dịch vụ.  Lãi tiền gửi là nguồn thu của đơn vị và được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp hoặc bổ sung vào quỹ khác theo quy định của pháp luật, không được bổ sung vào Quỹ bổ sung thu nhập.

Cục được vay vốn của các tổ chức tín dụng, huy động vốn của cán bộ, viên chức trong đơn vị để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất; đầu tư mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động sự nghiệp, tổ chức hoạt động dịch vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Khi thực hiện vay vốn, huy động vốn, đơn vị sự nghiệp công phải có phương án tài chính khả thi, tự chịu trách nhiệm trả nợ vay, lãi vay theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về hiệu quả của việc vay vốn, huy động vốn.

4. Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công

– Giá dịch vụ sự nghiệp công: trường hợp không sử dụng kinh phí ngân sách thì giá dịch vụ được xây dựng theo cơ chế thị trường, được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy theo quy định của pháp luật đối với từng lĩnh vực.

– Giá dịch vụ sự nghiệp công có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước được xác định trên cơ sở định mức kinh tế – kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí trong đó chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo mức lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ và định mức lao động do Bộ Khoa học Công nghệ hay do cơ quan nào quyết định thị QĐ số 06 chưa thấy quy định.

– Phương pháp định giá và cơ quan có thẩm quyền định giá dịch vụ sự nghiệp công thực hiện theo quy định pháp luật về giá;

– Phí dịch vụ sự nghiệp công: thuộc danh mục thu phí thực hiện theo quy định pháp luật về phí, lệ phí. Cục SHTT được thu phí theo mức thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

5. Quyền và nghĩa vụ của Cục trong hoạt động tự chủ tài chính

Cục SHTT thực hiện đăng ký, kê khai, nộp đủ thuế và các khoản thu ngân sách khác (nếu có) theo quy định của pháp luật; quản lý, sử dụng tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; xây dựng và ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, gửi cơ quan quản lý cấp trên. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quy chế, trường hợp Quy chế có quy định không phù hợp với quy định của Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên có ý kiến bằng văn bản yêu cầu đơn vị điều chỉnh lại cho phù hợp.

Cục phải lập dự toán thu/chi hàng năm để cơ quan quản lý cấp trên xem xét phê duyệt, sau đó cơ quan quản lý sẽ phân bổ và giao dự toán.

 

Mọi yêu cầu chia sẻ Quyết định 06, các bạn có thể liên hệ email: contact@luattienphong.vn.

==============

BAN BIÊN TẬP TIN TỨC PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG 

Hotline: 1900 6289

Hotmail: contact@Luattienphong.vn

 

Comments

comments

Viết một bình luận