Thu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền?

Thu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền?

Thu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền?
Thu tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ với đất được giao không đúng thẩm quyền?

Luật Tiền Phong Nhằm hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục đất đai nhất là trong thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), trong bài viết sau đây Luật Tiền Phong sẽ tư vấn về tiền sử dụng đất phải đóng khi làm sổ đỏ lần đầu.

Đối với đất được giao không đúng thẩm quyền từ thời điểm trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà nay được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải đóng được tính như sau:

1.  Đối với trường hợp trên đất có nhà ở ổn định

– Đối với đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất;

– Đối với đất có nhà ở ổn định trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, thì nộp tiền sử dụng đất như sau:

– Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất theo đúng mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất nữa;

– Nếu giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thấp hơn mức thu quy định của pháp luật đất đai năm 1993 thì số tiền đã nộp được quy đổi ra tỷ lệ % diện tích đã hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm đã nộp tiền; phần diện tích đất còn lại thực hiện thu tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Đối với đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

+ Trường hợp đất sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở; bằng 100% tiền sử dụng đất đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2.  Đối với đất không có nhà ở

Với các trường hợp ngoài diện tích đất có nhà ở như trên, diện tích đất còn lại không có nhà ở (nếu có) được xác định là đất nông nghiệp theo hiện trạng sử dụng khi cấp Giấy chứng nhận. Nếu người sử dụng đất đề nghị được chuyển sang sử dụng vào mục đích đất ở và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa thu tiền sử dụng đất theo giá đất ở với thu tiền sử dụng đất theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Luật Tiền Phong có dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong tất cả các thủ tục, vấn đề liên quan đến đất đai. Liên quan trực tiếp đến vấn đề trên, chúng tôi có thể:

  • Tư vấn đến khách hàng các quy định pháp luật về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền nay được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Căn cứ trên quy định pháp luật, tính tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp cụ thể của khách hàng;
  • Hỗ trợ khách hàng trong thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục khác theo nhu cầu của khách hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật Tiền Phong: Tận tâm – Chuyên nghiệp!

 

 

 

Comments

comments

Viết một bình luận

error: Content is protected !!
0916.16.26.18