Thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã

Thủ tục đăng ký thành lập Hợp tác xã

Luật Tiền Phong – hỗ trợ, tư vấn cho bạn thủ tục đăng ký thành lập hợp tác xã.

thu-tuc-dang-ky-thanh-lap-hop-tac-xa

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 thì “ Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.”

Thứ nhất, điều kiện để trở thành thành viên hợp tác xã

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13 thì cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân trở thành thành viên hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định của pháp luật; cơ quan, tổ chức là pháp nhân Việt Nam.

Đối với hợp tác xã tạo việc làm thì thành viên chỉ là cá nhân;

+ Có nhu cầu hợp tác với các thành viên và nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã;

+ Có đơn tự nguyện gia nhập và tán thành điều lệ của hợp tác xã;

+ Góp vốn được thực hiện như sau: “Đối với hợp tác xã, vốn góp của thành viên thực hiện theo thỏa thuận và theo quy định của điều lệ nhưng không quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã.”

+ Điều kiện khác theo quy định của điều lệ hợp tác xã.

Thứ hai, hồ sơ đăng ký hợp tác xã

– Trước khi hoạt động, hợp tác xã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở chính.

– Hồ sơ đăng ký hợp tác xã bao gồm:

+ Giấy đề nghị đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; ( Phụ lục I-1).

+ Điều lệ; ( Điều 21 Luật hợp tác xã).

+ Phương án sản xuất, kinh doanh; ( Phụ lục I-2).

+ Danh sách thành viên, hợp tác xã thành viên; danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; ( Phụ lục I-3).

+ Nghị quyết hội nghị thành lập.( Khoản 3 Điều 20 Luật hợp tác xã)

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thứ ba, cách thức thực hiện, thời gian giải quyết

– Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ đăng ký tại phòng tài chính – kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện ( Căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã).

– Thời gian giải quyết: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ.

Dịch vụ xin giấy phép thành lập Hợp tác xã – gọi 1900 6289 để được:

+ Tư vấn toàn bộ các quy định của pháp luật và thực tiễn xử lý hồ sơ xin giấy phép hoạt động hợp tác xã.

+ Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ xin giấy phép hoạt động hợp tác xã.

+ Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Chi phí dịch vụ tiết kiệm nhất, thời gian nhanh nhất để xin hoạt động hợp tác xã. 

 

Comments

comments

Viết một bình luận