Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, thì khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Luật Tiền Phong sẽ cung cấp, hỗ trợ cho bạn về thủ tục điều chỉnh thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thứ nhất, về hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ( Mẫu I-9 Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 06 năm 2015).

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư. ( Mẫu I-10 Công văn 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30 tháng 06 năm 2015).

– Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;

– Tài liệu quy định tại các điểm b, c, d, đ và e khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư 2014 liên quan đến các nội dung điều chỉnh, cụ thể:

+ Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức; ( trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan). 

+ Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án; ( trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan).

+ Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư; ( trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan).

+ Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; ( trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan).

+ Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư 2014 gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;( trường hợp điều chỉnh nội dung có liên quan) 

Thứ hai, cách thức thực hiện, thời hạn giải quyết

Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho cơ quan đăng ký đầu tư.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trường hợp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư và phải nêu rõ lý do.

– Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp đề xuất của nhà đầu tư về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dẫn đến dự án đầu tư thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Luật Tiền Phong hỗ trợ thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Liên hệ tới tổng đài 1900 6289 để được tư vấn, và giải đáp thắc mắc.

 

Comments

comments

Viết một bình luận

HOTLINE: 0916 16 26 18

HOTLINE: 0976 714 386