• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Tư vấn xoá nợ thuế đối với doanh nghiệp bị giải thể

(Luật Tiền Phong) – giải thể và việc chủ doanh nghiệp chủ động chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nghĩa vụ thuế với doanh nghiệp bị giải thể được quy định như thế nào? Luật Tiền Phong có bài hướng dẫn thủ tục xoá nợ thuế theo Nghị quyết của Chính phủ để các bạn tham khảo.

Tư vấn xoá nợ thuế đối với doanh nghiệp bị giải thể

Tư vấn xoá nợ thuế đối với doanh nghiệp bị giải thể

1. Giải thể là gì?

Giải thể là trường hợp chủ doanh nghiệp chủ động quyết định việc chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp và hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

Chủ doanh nghiệp là ai?

 • Với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân quyết định việc giải thể.
 • Với công ty TNHH 1 thành viên thì chủ tịch công ty quyết định việc giải thể.
 • Với công ty TNHH 2 thành viên trở lên thì hội đồng thành viên quyết định việc giải thể.
 • Với cổ đông cổ phần thì đại hội đồng cổ đông quyết định việc giải thể.
 • Với các loại hình doanh nghiệp khác (công ty hợp danh, hợp tác xã) thì theo điều lệ của doanh nghiệp.

Điều 201 Luật doanh nghiệp 2014 quy định các trường hợp giải thể cụ thể gồm:

 • Doanh nghiệp hết thời hạn hoạt động ghi trong điều lệ mà chủ doanh nghiệp không có quyết định gia hạn.
 • Doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chủ doanh nghiệp có quyết định giải thể.
 • Doanh nghiệp là công ty mà pháp luật đòi hỏi phải có thành viên hoặc cổ đông góp vốn tối thiếu mà không đạt được yêu cầu này trong thời hạn 6 tháng thì phải giải thể. Với công ty TNHH 2 thành viên trở lên mà chỉ còn 1 thành viên; với công ty cổ phần pháp luật đòi hỏi tối thiếu phải có 3 cổ đông mà chỉ còn dưới 3 cổ đông).
 • Doanh nghiệp rơi vào các trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (tham khảo bài viết của chúng tôi về các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp tại đây).

2. Điều kiện giải thể

Doanh nghiệp chỉ được nộp hồ sơ yêu cầu giải thể khi:

 • chứng minh được khả năng thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác;
 • không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

Các chủ doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ trong phạm vi trách nhiệm tương ứng. Doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm vô hạn với các khoản nợ của doanh nghiệp. Có nghĩa là chủ doanh nghiệp tư nhân phải trả nợ của doanh nghiệp bằng tài sản cá nhân của mình cho đến khi thanh toán hết.

3. Thủ tục và hồ sơ giải thể

Thủ tục giải thể được thực hiện tại Phòng kinh doanh kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và qua nhiều khâu khác nhau.

Bước 1: doanh nghiệp quyết định việc giải thể thông qua các văn bản.

Tuỳ loại hình doanh nghiệp mà việc tổ chức họp ra quyết định được thực hiện, chỉ doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp có từ 2 thành viên trở lên thì phải có biên bản họp để thông qua việc giải thể. Kèm theo doanh nghiệp phải có Quyết định giải thể. Nội dung quyết định cơ bản gồm: tên doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp; lý do giải thể; thời hạn thanh toán; phương án xử lý; thông tin người đại diện của doanh nghiệp giải thể.

Bước 2: thực hiện thanh lý tài sản và thanh lý các hợp đồng.

Chủ doanh nghiệp được lựa chọn việc thanh lý tài sản do tự mình thực hiện hoặc qua đơn vị thứ ba. Qua các giao dịch thanh lý thì quyền nghĩa vụ của doanh nghiệp với các bên thứ ba sẽ được giải quyết tương ứng. Doanh nghiệp phải thực hiện thanh lý hợp đồng, giải quyết quyền và nghĩa vụ của mình với các đối tác là cơ quan, tổ chức, cá nhân, giải quyết các chế độ lao động, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo các thoả thuận đã xác lập trước đó và quy định trong điều lệ doanh nghiệp.

Bước 3: gửi hồ sơ đến Phòng kinh doanh kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan quản lý thuế.

Khi nhận được hồ sơ của doanh nghiệp, Phòng kinh doanh kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ cập nhật trạng thái của doanh nghiệp trên hệ thống dữ liệu điện tử về tình trạng đã nộp hồ sơ giải thể. Cơ quan quản lý thuế sẽ kiểm tra các nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp và thông báo để doanh nghiệp hoàn thành.

Hồ sơ giải thể gồm có:

 • Thông báo giải thể;
 • Quyết định giải thể (kèm theo biên bản họp nếu có).
 • Hồ sơ thanh lý tài sản và thanh lý các hợp đồng.
 • Thông báo nộp con dấu.
 • Thông báo đóng tài khoản ngân hàng (có xác nhận của ngân hàng).
 • Thông báo của cơ quan thuế về việc hoàn thành các nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Sau khi có hồ sơ giải quyết đầy đủ mọi quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp trước nhà nước, trước các bên thứ ba, người đại diện của doanh nghiệp chuẩn bị bộ hồ sơ nộp cho Phòng kinh doanh kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (mang tính báo cáo). Phòng kinh doanh kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi xem xét thấy hồ sơ đầy đủ, hợp lệ sẽ cập nhật tình trạng doanh nghiệp đã giải thể lên hệ thống.

4. Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp và việc xoá nợ thuế theo Nghị quyết 94 của Chính phủ

Để được hưởng chính sách xoá nợ thuế, theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 4 Nghị quyết 94/2019/QH14 thì doanh nghiệp phải làm thủ tục giải thể và Phòng kinh doanh kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư  có xác nhận thông báo giải thể với tình trạng doanh nghiệp đăng ký giải thể (chưa hoàn thành thủ tục).

Theo điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị quyết 94/2019/QH14 được được xoá nợ thuế như sau:

 • Thời gian thực hiện giải thể: trước ngày 01 tháng 7 năm 2020.
 • Doanh nghiệp có đủ hồ sơ xin xoá nợ thuế.

5. Hồ sơ xóa nợ thuế cho doanh nghiệp giải thể

Người chủ doanh nghiệp cần nộp hồ sơ để được xóa nợ thuế cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Thông báo của cơ quan đăng ký kinh doanh về tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hoặc
 • Văn bản xác nhận của UBND cấp xã, phường về việc doanh nghiệp, các cơ sở của doanh nghiệp đang tạm ngừng các hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoặc xác nhận của cơ quan thuế về việc doanh nghiệp đã xin tạm ngừng nghĩa vụ thuế.
 • Thông báo của cơ quan quản lý thuế về tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp hoặc văn bản xác nhận số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp.

6.  Dịch vụ hỗ trợ của Luật Tiền Phong

Khi các chủ doanh nghiệp đã chuẩn bị phương án giải thể, Luật Tiền Phong sẽ hỗ trợ các bạn:

 • Hoàn thiện hồ sơ giải thể (họp, ra biên bản, nghị quyết).
 • Tư vấn phương án thanh lý tài sản, thanh lý các hợp đồng, giải quyết các tranh chấp, vướng mắc về hợp đồng nếu có.
 • Chuẩn bị hồ sơ và nộp để thông báo về việc giải thể, theo dõi việc Phòng kinh doanh kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật thông tin doanh nghiệp đăng ký giải thể trên hệ thống.
 • Liên hệ với cơ quan thuế xin xác nhận các khoản thuế phải nộp.
 • Liên hệ với ngân hàng xin đóng tài khoản, cơ quan bảo hiểm xã hội xin chấm dứt nghĩa vụ đóng bảo hiểm của doanh nghiệp, giải quyết quyền lợi cho người lao động. Liên hệ nộp lại con dấu.
 • Hoàn thiện hồ sơ giải thể nộp và hồ sơ xin xoá nợ thuế nộp cho cơ quan thuế.

Chúng tôi tiếp nhận các câu hỏi về vấn đề này tại tổng đài hotline 091 6162 618 và hotmail contact@luattienphong.vn. Các bạn vui lòng liên hệ để được chia sẻ hoặc tư vấn nhé.

====================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 091 6162 618

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386