• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Giao dịch trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

(Luật Tiền Phong) – Để quản lý hiệu quả về ngoại hối cũng như hoạt động của nhà đầu tư trực tiếp đầu tư vào Việt Nam, nhà nước đặt ra các quy định về tài khoản vốn đầu tư trực tiếp của nhà đầu tư nước ngoài  mang tính bắt buộc và nhà đầu tư phải tuân thủ.

Giao dịch trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Giao dịch trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Bài viết bao gồm các nội dung:

Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ là gì?

“Tài khoản vốn đầu tư trực tiếp” là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh mở tại một ngân hàng được phép để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Các khoản tiền vào/ra qua tài khoản này được thực hiện bằng ngoại tệ.

Những đối tượng nào bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp  bằng ngoại tệ?

Theo thông tư 19/2014/NHNN ngày 11/8/2014 của Ngân hàng nhà nước hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam thì  Nhà đầu tư nước ngoài bao gồm: Người không cư trú là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam dưới các hình thức đầu tư trực tiếp theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư bắt buộc phải mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài được đăng ký tài khoản ngoại tệ hoặc Việt Nam đồng.

Các giao dịch trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ

Theo điều 6 Thông tư 06/2019/TT-NHNN thì các giao dịch sau đây bắt buộc phải thực hiện trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ:

 • Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ của nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư.
 • Thu chuyển khoản ngoại tệ mua từ tổ chức tín dụng được phép để chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản từ tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP, để chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thu chuyển đổi ngoại tệ để thực hiện góp vốn đầu tư trong trường hợp đồng tiền góp vốn khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở.
 • Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản ngoại tệ thu được từ doanh thu bán sản phẩm dầu khí trong nước theo quy định của pháp luật về dầu khí và thỏa thuận bảo lãnh cũng như cam kết của chính phủ nếu có.
 • Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài của doanh nghiệp.
 • Các khoản thu hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các khoản chi từ tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được phép.

 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ mở tại ngân hàng được phép của chính doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp thực hiện dự án PPP, người điều hành dự án dầu khí theo quy định của pháp luật về dầu khí, để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài và Việt Nam.
 • Chi bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng để chuyển vào tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư.
 • Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài.
 • Chi bán ngoại tệ để thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam.
 • Chi chuyển khoản lợi nhuận hoặc các khoản thu hợp pháp bằng ngoại tệ từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.
 • Chi chuyển khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài trong trường hợp giảm vốn đầu tư, kết thúc thanh lý, chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, hợp đồng BCC, hợp đồng PPP theo quy định của pháp luật đầu tư.
 • Chi chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong trường hợp đồng tiền chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài khác với đồng tiền của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở.
 • Chi các khoản chi liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng ngoại tệ.
 • Chi các khoản chi hợp pháp khác bằng ngoại tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các giao dịch thu trên tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam

 • Thu chuyển khoản tiền góp vốn đầu tư trực tiếp bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ngày trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng BCC, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án PPP.
 • Thu chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư hoặc dự án đầu tư, để thực hiện tăng vốn, mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam.
 • Thu chuyển khoản lợi nhuận được chia bằng đồng Việt Nam của nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài để chuyển vốn lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp ra nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài.
 • Thu chuyển khoản tiền thặng dư vốn cổ phần từ việc phát hành thêm cổ phần mới để tăng vốn điều lệ tại doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
 • Các khoản thu chuyển khoản liên quan đến khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
 • Các khoản thu hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Các giao dịch chi trên tài khoản đầu tư trực tiếp nước ngoài bằng đồng Việt Nam

 • Chi chuyển khoản sang tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam để thực hiện các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.
 • Chi chuyển khoản tiền thanh toán giá trị chuyển nhượng vốn đầu tư, dự án đầu tư cho bên chuyển nhượng tại Việt Nam hoặc chi mua ngoại tệ để thanh toán cho bên chuyển nhượng ở nước ngoài.
 • Chi mua ngoại tệ chuyển khoản để chuyển lợi nhuận và nguồn thu hợp pháp bằng đồng Việt Nam cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài.
 • Chi chuyển khoản trả lại vốn đầu tư trực tiếp hoặc mua ngoại tệ để chuyển vốn đầu tư trực tiếp cho nhà đầu tư nước ngoài ra nước ngoài trong trường hợp giảm vốn đầu tư, kết thúc, thanh lý, chấm dứt hoạt động dự án.
 • Chi chuyển khoản để trả các khoản vay nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
 • Chi các khoản hợp pháp khác bằng đồng Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Luật Tiền Phong hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến các hoạt động đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài. Chúng tôi hỗ trợ trọn gói:

 • Xin giấy chứng nhận đầu tư;
 • Tư vấn hợp đồng BCC, đăng ký hc BCC,
 • Tư vấn hợp đồng PPP,
 • Hỗ trợ lập tài khoản vốn đầu tư trực tiếp,
 • Hỗ trợ mở tài khoản để thực hiện các khoản chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư, tất toán các khoản này cho nhà đầu tư.

Vui lòng liên hệ luật sư điện thoại 091 6162 618 hoặc email Contact@luattienphong.vn để được hỗ trợ.

=============================

CÔNG TY LUẬT TNHH TIỀN PHONG

Hotline: 091 616 2618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

*Lưu ý: Nội dung bài viết chỉ mang tính tham khảo. Tùy từng thời điểm, đối tượng và sự kiện khác nhau mà nội dung tư vấn trên có thể sẽ không còn phù hợp do pháp luật hoặc chính sách của nhà nước có sự thay đổi. Vui lòng liên hệ luật sư qua hotline 091 616 2618/ 0976 714 386 hoặc email contact@luattienphong.vn để được tư vấn.

Bình Luận

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386