• Trụ sở chính: Tổ 10 Phường Phú La, Quận Hà Đông, Hà Nội
 • VPDG: Tòa nhà Bình Vượng, số 200 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
 • Email:  Contact@luattienphong.vn / Liendt@luattienphong.vn

Nghĩa vụ thông báo khi tập trung kinh tế

(Luật Tiền Phong) – Doanh nghiệp được thực hiện hành vi tập trung kinh tế dưới các hình thức sáp nhập, mua bán, liên danh… với các doanh nghiệp khác để phát huy hết sức mạnh nguồn vốn, nhân sự, bộ máy, thị trường.. tạo đà phát triển. 

Nghĩa vụ thông báo khi tập trung kinh tế

Nghĩa vụ thông báo khi tập trung kinh tế

Nghĩa vụ thông báo tập trung kinh tế của doanh nghiệp

Doanh nghiệp trước khi tham gia tập trung kinh tế phải nộp hồ sơ thông báo về việc tập trung kinh tế đến Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia nếu thuộc ngưỡng thông báo tập trung kinh tế.

Tiêu chí đánh giá ngưỡng bị coi là tập trung kinh tế bị cấm:

 • Tổng tài sản trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;
 • Tổng doanh thu trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;
 • Giá trị giao dịch của tập trung kinh tế;
 • Thị phần kết hợp trên thị trường liên quan của doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế.

Hồ sơ thông báo tập trung kinh tế

 • Thông báo tập trung kinh tế;
 • Dự thảo nội dung thỏa thuận tập trung kinh tế hoặc dự thảo hợp đồng, biên bản ghi nhớ việc tập trung kinh tế giữa các doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản tương đương của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế;
 • Báo cáo tài chính của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm thông báo tập trung kinh tế đối với doanh nghiệp mới thành lập có xác nhận của tổ chức kiểm toán theo quy định của pháp luật;
 • Danh sách các công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc khác của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế (nếu có);
 • Danh sách các loại hàng hóa, dịch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế đang kinh doanh;
 • Thông tin về thị phần trong lĩnh vực dự định tập trung kinh tế của từng doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo tập trung kinh tế;
 • Phương án khắc phục khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của việc tập trung kinh tế;
 • Báo cáo đánh giá tác động tích cực của việc tập trung kinh tế và các biện pháp tăng cường tác động tích cực của việc tập trung kinh tế.

Trình tự, thủ tục giải quyết

Trong vòng 07 ngày làm việc, Uỷ ban Cạnh tranh quốc gia (“UBCTQG”) sẽ thông báo về tính hợp lệ của hồ sơ và nếu cần bổ sung thì doanh nghiệp phải bổ sung trong thời hạn 30 ngày.

Trong thời hạn 30 ngày từ ngày hồ sơ hợp lệ, UBCTQG phải tiến hành thẩm định hồ sơ ở các yếu tố:

 • Thị phần,
 • Mức độ tập trung trước và sau thời điểm thông báo,
 • Mối quan hệ giữa các doanh nghiệp tham gia.

Kết quả thẩm định sẽ là cho phép (nếu đủ điều kiện) hoặc là thẩm định chính thức nếu xét thấy việc thẩm định sơ bộ trên chưa đủ căn cứ đánh giá. Việc thẩm định chính thức được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày ra thông báo. Công tác thẩm định chính thức tập trụng vào việc đánh giá:

 • Tác động và khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh;
 • Tác động tích cực của việc tập trung kinh tế;
 • Đánh giá tổng hợp khả năng tác động hạn chế cạnh tranh và khả năng tác động tích cực của tập trung kinh tế để làm cơ sở xem xét, quyết định về việc tập trung kinh tế.

Kết thúc thẩm định chính thức, UBCTQG sẽ ra một trong các quyết định và trong vòng 5 ngày phải gửi cho doanh nghiệp:

 • Tập trung kinh tế được thực hiện;
 • Tập trung kinh tế có điều kiện;
 • Tập trung kinh tế thuộc trường hợp bị cấm.

Tập trung kinh tế có điều kiện

Là trường hợp doanh nghiệp thực hiện tập trung kinh tế phải đáp ứng một hoặc 1 số điều kiện sau:

 • Chia, tách, bán lại một phần vốn góp, tài sản góp vốn của doanh nghiệp tham gia;
 • Kiểm soát nội dung liên quan đến giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ hoặc các điều kiện giao dịch khác trong hợp đồng của doanh nghiệp hình thành sau tập trung kinh tế;
 • Biện pháp khác nhằm khắc phục khả năng tác động hạn chế cạnh tranh trên thị trường;
 • Biện pháp khác nhằm tăng cường tác động tích cực của tập trung kinh tế.

Tất cả mọi hành vi: tập trung kinh tế không thông báo, tập trung kinh tế khi UBCTQG đang thẩm định chính thức, không thực hiện một trong các điều kiện áp dụng cho doanh nghiệp tập trung kinh tế có điều kiện, tập trung kinh tế bị cấm đều bị xử lý.

=====================================

BAN TƯ VẤN PHÁP LUẬT – LUẬT TIỀN PHONG

Hotline: 0916 162 618/ 0976 714 386

Hotmail: contact@luattienphong.vn

Địa chỉ: Toà nhà Bình Vượng, số 200, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Vi phạm Luật Quảng cáo thực phẩm chức năng và xử phạt

Bảo vệ người tiêu dùng Luật sư Khúc Thị Quyên tư vấn

Tư vấn thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài

Chính sách bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

0916 16 26 18 0976 714 386