Quy định pháp luật về trình tự khiếu nại

Luật Tiền Phong – Khi nào được khiếu nại? Được khiếu nại một lần hay mấy lần? Phải làm gì khi đơn thư khiếu nại của công dân chưa được xem xét/chưa được giải quyết?
Hãy cùng chúng tôi đi tìm câu trả lời trong bài viết sau.

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trình tự khiếu nại được quy định cụ thể trong Luật khiếu nại 2011 số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11 tháng 11 năm 2011.Cụ thể về trình tự như sau:

–  Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

+ Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Quy định pháp luật về trình tự khiếu nại

Quy định pháp luật về trình tự khiếu nại

+ Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

–  Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ: thì người khiếu nại khiếu nại đến Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. 

+ Nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại này hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Toà án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

– Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp đã được giải quyết khiếu nại nhưng người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu này hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Không thể phủ nhận khiếu nại, khiếu kiện là vấn đề khá phổ biến. Không ít các trường hợp đơn thư đi lại nhiều lần mà vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng.

Hãy liên hệ với các Luật sư của Luật Tiền Phong để được hỗ trợ giải quyết triệt để vấn đề của quý khách hàng. Mọi thông tin vui lòng gọi 1900 6289!

0916 16 26 18 0976 714 386